Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,
Eféz 1:1


2. vers

Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


3. vers

Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal,
Csel 24:16


4. vers

Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;


5. vers

Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
Csel 16:1


6. vers

Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.
1Thess 5:19 1Tim 4:14


7. vers

Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.
Róm 8:15


8. vers

Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint.
Luk 9:26


9. vers

A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,
Eféz 1:4 Eféz 1:6


10. vers

Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,
Róm 16:25 1Kor 15:55 1Kor 15:57 Zsid 2:14 Ján 11:25 Ján 11:26


11. vers

Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává.


12. vers

Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.
Mát 25:31 Mát 25:40


13. vers

Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.


14. vers

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.
1Tim 6:20


15. vers

Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes.


16. vers

Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette;
Eféz 6:20


17. vers

Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.


18. vers

Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod.
2Thess 1:7 2Thess 1:10


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei