Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
Csel 10:42


2. vers

Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
Ésa 58:1


3. vers

Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;


4. vers

És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.


5. vers

De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.


6. vers

Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.


7. vers

Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
Csel 20:24


8. vers

Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
Jak 1:12 Mát 25:31 Mát 25:46


9. vers

Igyekezzél hozzám jőni hamar.


10. vers

Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.
Kol 4:14


11. vers

Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.


12. vers

Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
Csel 20:4 Eféz 6:21


13. vers

A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.


14. vers

Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.


15. vers

Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.


16. vers

Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.


17. vers

De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.


18. vers

És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.


19. vers

Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.


20. vers

Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.


21. vers

Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.


22. vers

Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei