Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.


2. vers

Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.


3. vers

Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.


4. vers

Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.


5. vers

Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.


6. vers

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
Kol 3:11 Jak 2:17 Jak 2:18


7. vers

Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?


8. vers

Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.
Gal 1:6


9. vers

Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
1Kor 5:6


10. vers

Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
Mát 16:6 Mát 16:7


11. vers

Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.
1Kor 1:23


12. vers

Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.


13. vers

Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügye ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
1Pét 2:16


14. vers

Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
Mát 22:39


15. vers

Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
2Kor 12:20


16. vers

Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
Róm 6:12 1Pét 2:11


17. vers

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
Róm 7:17 Róm 7:23 Róm 7:25


18. vers

Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
Gal 5:22 Gal 5:23


19. vers

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
Kol 3:5 Kol 3:6


20. vers

Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,


21. vers

Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
1Kor 6:9 1Kor 6:10 Eféz 5:5


22. vers

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.


23. vers

Az ilyenek ellen nincs törvény.
1Tim 1:9 1Tim 1:10


24. vers

A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Róm 6:6


25. vers

Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
Róm 8:5


26. vers

Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.
Fil 2:3


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei