Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezsdrás könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Czírus persa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is, mondván:
2Krón 36:22 Jer 29:10 Jer 25:11 Jer 25:12


2. vers

Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van;
Ésa 41:25 Ésa 44:28 Ésa 45:1 2Krón 2:11


3. vers

Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik.
Dán 6:26 Józs 1:17 1Kir 9:3 Zsolt 132:13


4. vers

És mindenkit, a ki még megmaradt, minden helyről, a hol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, aranynyal, jószággal és barommal, azzal együtt, a mit önkénytesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van.
Ezsdr 8:25


5. vers

Fölkelének azért Júda és Benjámin családfői és a papok és a Léviták, és mindnyájan, a kiknek felindítá az Isten lelköket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van.
Zsolt 126:1 Zsolt 126:4


6. vers

És minden körültök lakók segíték őket ezüst edényekkel, aranynyal, jószággal, barommal, drágaságokkal, mindazon kivül, a mit önkénytesen adának.


7. vers

Czírus király pedig előhozatá az Úr házának edényeit, melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyezett vala;
2Krón 36:7 Dán 1:2 2Kir 24:13


8. vers

Előhozatá ezeket Czírus, a persák királya, Mithredáthes kincstartó kezeihez, a ki is átszámolá azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének.
Ezsdr 5:14 Ezsdr 5:16 Ezsdr 7:19 Dán 1:7


9. vers

És számok ez vala: Harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze, huszonkilencz kés,
1Kir 7:50


10. vers

Harmincz arany pohár, négyszáztíz másrendbeli ezüst pohár, és ezer más edény.


11. vers

Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei