Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért,
Fil 4:6


2. vers

Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
Jer 29:7


3. vers

Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,


4. vers

A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.


5. vers

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,


6. vers

A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
Ésa 53:12


7. vers

A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
Csel 9:15 Csel 13:2


8. vers

Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.


9. vers

Hasonlatosképen az aszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
1Pét 3:3 1Pét 3:6


10. vers

Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.


11. vers

Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
Eféz 5:22


12. vers

A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
1Kor 14:34 1Móz 3:16


13. vers

Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
1Móz 2:7 1Móz 2:22


14. vers

És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
1Móz 3:1 1Móz 3:6


15. vers

Mindazonáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben, és a szent életben mértékletességgel.
Zsid 12:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei