Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;


2. vers

A idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.


3. vers

Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.


4. vers

Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.


5. vers

A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.


6. vers

A bujálkodó pedig élvén megholt.


7. vers

És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.


8. vers

Ha pedig valaki az övéiről és az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.


9. vers

Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,


10. vers

A kinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.


11. vers

A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:


12. vers

Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették.


13. vers

Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.


14. vers

Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.
1Kor 7:9


15. vers

Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.


16. vers

Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.


17. vers

A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.
Gal 6:6


18. vers

Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.
5Móz 25:4 Luk 10:7


19. vers

Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.
5Móz 17:6


20. vers

A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.


21. vers

Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.


22. vers

A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.


23. vers

Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.


24. vers

Némely embereknek a bűnei nyilvánvalóak, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.


25. vers

Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei