Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

49. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

És szólítá Jákób az ő fiait, és monda: Gyűljetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben.


2. vers

Gyűljetek össze s hallgassatok Jákóbnak fiai! hallgassatok Izráelre, a ti atyátokra.


3. vers

Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban.
1Móz 29:32


4. vers

Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel atyád ágyába léptél fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyámba lépett ő.
1Móz 35:22


5. vers

Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverök.
1Móz 34:13 1Móz 34:15 1Móz 34:25


6. vers

Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesűljön dicsőségem, mert haragjokban férfit öltek, s kedvök telve inát szegték az ökörnek.


7. vers

Átkozott haragjok, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen; eloszlatom őket Jákóbban, és elszélesztem Izráelben.
Józs 19:1 Józs 21:5


8. vers

Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, s meghajolnak előtted atyáidnak fiai.
1Krón 5:2


9. vers

Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel?
Én 4:8 Bir 1:19


10. vers

Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.
Józs 18:1 Józs 18:9


11. vers

Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében.


12. vers

Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai.
Péld 23:29 Péld 23:30


13. vers

Zebulon a tenger partjáig lakozik, azaz a hajók kikötőjéig s határának széle Czídonig ér.


14. vers

Izsakhár erős csontú szamár, a karámok közt heverész.


15. vers

S látja, hogy jó a nyugalom és hogy a föld mily kies: teher alá hajtja hátát, s robotoló szolgává lesz.


16. vers

Dán ítéli az ő népét, mint Izráel akármelyik nemzetsége.


17. vers

Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.


18. vers

Szabadításodra várok Uram!


19. vers

Gád! had háborgatja; majd ő hág annak sarkába.


20. vers

Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat.


21. vers

Nafthali, gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves.


22. vers

Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat.


23. vers

Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók:
1Móz 37:4 1Móz 37:18 1Móz 37:27


24. vers

De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától.
1Móz 50:20


25. vers

Atyád istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh áldásaival.


26. vers

Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl kiválasztatottnak koponyájára.


27. vers

Benjámin ragadozó farkas: reggel ragadományt eszik, este pedig zsákmányt oszt.


28. vers

Mind ezek Izráel nemzetségei, tizenketten, és ez az a mit mondott nékik az ő atyjok, mikor őket megáldá; mindeniket tulajdon áldásával áldá meg.


29. vers

És parancsola nékik és monda: Én az én népemhez takaríttatom, temessetek engem az én atyáimhoz, ama barlangba, mely a Khitteus Efron mezején van.


30. vers

Abba a barlangba, mely Kanaán földén Mamré átellenében Makpelahnak mezején van, melyet megvett Ábrahám a mezővel együtt a Khitteus Efrontól, temetésre való örökségül.
1Móz 23:16 1Móz 23:17


31. vers

Oda temették el Ábrahámot és Sárát az ő feleségét; oda temették Izsákot és Rebekát az ő feleségét; s oda temettem el Leát is.
Csel 7:16


32. vers

Szerzemény e mező és a barlang, mely abban van, a Khéth fiaitól.


33. vers

És elvégezé Jákób a mit fiainak parancsolt és fölszedé lábait az ágyra, és kimúlék és az ő népéhez takaríttaték.
Csel 7:15


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei