Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

36. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége.
1Móz 36:8 1Móz 25:30


2. vers

Ézsaú a Kananeusok leányai közűl vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, a ki Khivveus Czibhón leánya vala.


3. vers

És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.


4. vers

Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt.
1Krón 1:35


5. vers

Oholibáma pedig szűlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén.


6. vers

És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne más országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől.


7. vers

Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt.


8. vers

Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm.
Józs 24:4


9. vers

Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.
1Móz 36:40 1Móz 36:41


10. vers

Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia.


11. vers

Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz.


12. vers

Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szűlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai.


13. vers

Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhat, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.


14. vers

Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Czibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szűle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh.


15. vers

Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem.


16. vers

Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában: ezek Adá fiai.


17. vers

Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.


18. vers

Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek.


19. vers

Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.


20. vers

A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh.
1Krón 1:38


21. vers

Disón, Eczer, Disán. Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.


22. vers

Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.


23. vers

Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.


24. vers

Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté.


25. vers

Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya.


26. vers

Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.


27. vers

Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.


28. vers

Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán.


29. vers

A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.


30. vers

Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közűl való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában.


31. vers

Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna.
1Krón 1:43


32. vers

Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala.


33. vers

És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt.


34. vers

És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette Témán földéből való Khusám.


35. vers

És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pdig Hávit vala.


36. vers

És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.


37. vers

És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.


38. vers

És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.


39. vers

És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.


40. vers

Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.


41. vers

Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.


42. vers

Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibczár fejedelem.


43. vers

Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja.
1Móz 36:9


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei