Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges harmadik levele

1. fejezet


Fejezetek:

1


1. vers

A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.


2. vers

Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.


3. vers

Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.
2Ján 1:4


4. vers

Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.


5. vers

Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,


6. vers

A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.


7. vers

Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;


8. vers

Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.


9. vers

Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.


10. vers

Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.


11. vers

Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
Zsolt 37:27 Ésa 1:16 1Pét 3:11 1Ján 3:6 1Ján 3:9


12. vers

Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.


13. vers

Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:


14. vers

Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.
2Ján 1:12


15. vers

Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.


Fejezetek:

1


A Szent Biblia könyvei