Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Józsué könyve

19. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.


2. vers

És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;


3. vers

Haczar-Sual, Bála és Eczem;


4. vers

Eltolád, Bethul és Horma;


5. vers

Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;


6. vers

Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.


7. vers

Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;


8. vers

És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.


9. vers

A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.


10. vers

A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.


11. vers

És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.


12. vers

Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.


13. vers

Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:


14. vers

És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.


15. vers

Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Betlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
Bir 1:30


16. vers

Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.


17. vers

A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.


18. vers

És lőn az ő határuk; Jezréel, Keszuloth és Súnem:
2Kir 4:8


19. vers

Hafaráim, Sion és Anaharath;


20. vers

Rabbith, Kisjon és Ébecz;


21. vers

Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.


22. vers

És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.


23. vers

Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.


24. vers

A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.


25. vers

És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;


26. vers

Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór-Libnáthot.


27. vers

Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;
1Kir 9:13


28. vers

És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.


29. vers

Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
1Sám 28:3 Józs 15:44 Bir 1:31


30. vers

És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.


31. vers

Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.


32. vers

A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.


33. vers

Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.


34. vers

Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.


35. vers

Erősített városok ezek: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;


36. vers

Adáma, Ráma és Hásor;


37. vers

Kedes, Edrei és Én-Hásor;


38. vers

Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.


39. vers

Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.


40. vers

A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.


41. vers

És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;


42. vers

Saalabbin, Ajjálon és Jithla;


43. vers

Élon, Timnatha és Ekrón;


44. vers

Eltheké, Gibbethon és Baaláth;


45. vers

Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;


46. vers

Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.
Jón 1:3


47. vers

De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.
Bir 18:27 Bir 18:29


48. vers

Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.


49. vers

Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.


50. vers

Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
Józs 24:30


51. vers

Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai és nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.
Józs 17:4


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei