Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Habakuk próféta könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.
Hab 1:12 Hab 1:17


2. vers

És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.


3. vers

Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem marad el!


4. vers

Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él.
Róm 1:17


5. vers

És bizony, a bor is megcsal: felgerjed a férfiú és nincsen nyugalma; ő, a ki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen, és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet.
Péld 20:1


6. vers

Avagy nem költenek-é ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá, mondván:
Zsolt 44:15


7. vers

Avagy nem támadnak-é hirtelen, a kik téged mardossanak, és nem serkennek-é fel, a kik háborgassanak téged? És zsákmányul esel nékik.


8. vers

Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennök lakozók ellen való erőszaktételért.


9. vers

Jaj annak, a ki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől.


10. vers

Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet.


11. vers

Mert a kő is ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki.


12. vers

Jaj annak, a ki várost épít vérengzéssel, és a ki várat emel álnoksággal.


13. vers

Avagy ímé, nem a Seregek Urától van-é ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?


14. vers

Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert.


15. vers

Jaj annak, a ki megitatja felebarátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmöket!


16. vers

Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett; igyál te is és láttassék szemérmed; reád fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet.
Jer 25:27 Jer 25:28


17. vers

Bizony, a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, a mely rettegteté őket, az emberek véréért és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött erőszakosságért.
Ésa 33:1


18. vers

Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? vagy az öntött kép és a mely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat?


19. vers

Jaj annak, aki fának mondja: Serkenj fel! néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-é ez? Ímé, borítva van aranynyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi!


20. vers

Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld!
Zsolt 11:4


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei