Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Eszter könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Azon éjjel kerülte az álom a királyt, és megparancsolá, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt.


2. vers

És írva találák, a mint Márdokeus feljelenté Bigtánát és Térest, a király két udvarmesterét, a küszöb őrzőit, a kik azon voltak, hog rávetik kezöket Ahasvérus királyra.
Eszt 2:21 Eszt 2:23


3. vers

És monda a király: Micsoda tisztességet és méltóságot adtak azért Márdokeusnak? És felelének a király apródjai, az ő szolgái: Semmit sem juttattak néki azért.


4. vers

Akkor monda a király: Ki van az udvarban? (Mert Hámán jöve a királyi ház külső udvarába, hogy megmondja a királynak, hogy akasztassa fel Márdokeust a fára, a melyet készittetett néki.)
Eszt 5:14


5. vers

És felelének néki a király apródjai: Ímé Hámán áll az udvarban. És mondja a király: Jőjjön be!


6. vers

És beméne Hámán, és monda néki a király: Mit kell cselekedni azzal a férfiúval, a kinek a király tisztességet kiván? (Hámán pedig gondolá az ő szívében: Kinek akarna a király nagyobb tisztességet tenni, mint én nékem?)


7. vers

És monda Hámán a királynak: A férfiúnak, a kinek a király tisztességet kiván,


8. vers

Hozzanak királyi ruhát a melyben a király jár, és lovat, a melyen a király szokott ülni és a melynek fejére királyi koronát szoktak tenni.
Dán 5:16 Dán 5:29 1Kir 1:3


9. vers

És adják azt a ruhát és lovat a király egyik legelső fejedelmének a kezébe, és öltöztessék fel azt a férfiút, a kinek a király tisztességet kiván, és hordozzák őt a lovon a város utczáin, és kiáltsák előtte: Így cselekesznek a férfiúval, a kinek a király tisztességet kiván.
1Móz 41:42 1Móz 41:43


10. vers

Akkor monda a király Hámánnak: Siess, hozd elő azt a ruhát és azt a lovat, a mint mondád, és cselekedjél úgy a zsidó Márdokeussal, a ki a király kapujában ül, és semmit el ne hagyj mindabból, a mit szóltál.
Eszt 6:8


11. vers

Előhozá azért Hámán a ruhát és a lovat, és felöltözteté Márdokeust, és lovon hordozá őt a város utczáján, és kiáltá előtte: Így cselekesznek a férfiúval, a kinek a király tisztességet kiván.
Eszt 6:4


12. vers

És Márdokeus megtére a király kapujához. Hámán pedig siete házába, búsulva és fejét betakarva.


13. vers

És elbeszélé Hámán Zéresnek, az ő feleségének és minden barátjának mindazt, a mi vele történt. És mondának néki az ő bölcsei és Zéres, az ő felesége: Ha Márdokeus, a ki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való: nem bírsz vele, hanem bizony elesel előtte.
Eszt 7:9 Eszt 7:10


14. vers

És a míg így beszélének vele, eljövének a király udvarmesterei, és siettek Hámánt a lakomára vinni, a melyet készített vala Eszter.
Eszt 5:8 Eszt 5:12


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei