Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Eszter könyve

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Márdokeus pedig megtudta mindazt, a mi történt; és Márdokeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne és kiálta nagy és keserves kiáltással.


2. vers

És eljött a királynak kapuja elé; mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában.


3. vers

És minden egyes tartományban, azon a helyen, a hová a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás; zsák és hamu vala terítve sokak alá.


4. vers

Eljöttek azért Eszternek leányai és udvarmesterei és megmondák néki, és megszomorodék a királyasszony nagyon, és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék Márdokeust, és hogy vesse le a zsákot magáról; de nem fogadá el.


5. vers

Akkor előhivatá Eszter Hatákot, a király udvarmesterei közül a ki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldé őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az?


6. vers

Kiméne tehát Haták Márdokeushoz a város utczájára, mely a király kapuja előtt vala.


7. vers

És elmondá néki Márdokeus mindazt, a mi érte őt, és az ezüst összegét, a melyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy elvesztessenek.


8. vers

És az írott rendeletnek mássát is, melyet Susánban adtak ki eltöröltetésökre, átadá néki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse és hagyja meg néki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni néki és esedezni előtte az ő nemzetségéért.


9. vers

Elméne azért Haták, és elmondá Eszternek Márdokeus szavait.


10. vers

És monda Eszter Hatáknak, és meghagyá néki, hogy tudassa Márdokeussal:


11. vers

A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, a ki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, a kire a király aranypálczáját kinyujtja, az él; én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, már harmincz napja.
Eszt 5:2 Eszt 8:4


12. vers

És megmondák Márdekousnak Eszter szavait.


13. vers

És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül.


14. vers

Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?


15. vers

És monda Eszter visszaüzenve Márdokeusnak:


16. vers

Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, a ki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal, én is és leányaim így bőjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek.


17. vers

Elméne azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, a mint néki Eszter parancsolá.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei