Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Királyokról írt I. könyv

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá.


2. vers

Ezek valának pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia.
1Kir 2:35


3. vers

Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala.


4. vers

És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok.
1Kir 1:38 1Kir 2:35 2Sám 23:20


5. vers

És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.


6. vers

És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.


7. vers

Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.


8. vers

És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén.


9. vers

Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth-Hanánban.


10. vers

Hésednek fia Arúbothban, ő hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földe.
Józs 15:20 Józs 15:35


11. vers

Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége.
Józs 17:11


12. vers

Bahana, az Ahilud fia, bírja vala Taanákot és Megiddót és egész Béth-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.


13. vers

Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban valának; az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczzárakkal megerősítve.
4Móz 32:41 5Móz 3:4


14. vers

Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.


15. vers

Ahimaás Nafthaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.


16. vers

Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban.


17. vers

Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.


18. vers

Simei, Éla fia, Benjáminban.


19. vers

Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak földében; és ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet.


20. vers

És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.
1Kir 3:8 1Móz 13:16 4Móz 23:10


21. vers

Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében.
1Móz 15:18 2Krón 9:26


22. vers

És Salamon eledele naponként ez vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;


23. vers

Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.


24. vers

Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül.
2Krón 9:26


25. vers

És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.
3Móz 26:5 3Móz 26:6


26. vers

És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.
1Kir 10:26 2Krón 1:14 2Krón 9:25


27. vers

És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.


28. vers

Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a király volt, kiki az ő rendelete szerint.


29. vers

És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.


30. vers

Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.
1Kir 3:12


31. vers

Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül.
Zsolt 89:1 Zsolt 88:1 1Krón 15:19


32. vers

És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.


33. vers

Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.


34. vers

És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét.
1Kir 3:28 1Kir 10:1


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei