Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezékiel próféta könyve

30. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1. vers

És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:


2. vers

Embernek fia! prófétálj és mondd: Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj annak a napnak!


3. vers

Mert közel egy nap és közel az Úrnak napja, felhőnek napja, a pogányok ideje lesz az.


4. vers

És bemegy a fegyver Égyiptomba, és lesz reszketés Szerecsenországban, mikor hullanak a sebesültek Égyiptomban, és elviszik gazdagságát, s elrontatnak fundamentomai.
Ezék 29:10


5. vers

A szerecsenek s a libiaiak s a lidiaiak és az egész gyülevész és Kúb és a frigy földének fiai velök együtt fegyver miatt hullnak el.
Ésa 20:3 Ésa 20:6 Ésa 43:3 Jer 46:9 Jer 46:10


6. vers

Így szól az Úr: És elessenek, a kik Égyiptomot támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig fegyver miatt hullanak el benne, ezt mondja az Úr Isten.
Ezék 29:10


7. vers

És elpusztulnak elpusztult tartományok között, és városai elpusztult városoknak közepette lesznek.


8. vers

És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor tüzet vetek Égyiptomra, és összetörik minden segítője.
Jer 43:12


9. vers

Azon a napon követek mennek ki előttem hajókon a bátorságban lakó Szerecsenország elrémítésére, s lészen rettegés bennök Égyiptom ama napján; mert ímé jön!
Ésa 43:3


10. vers

Ezt mondja az Úr Isten: És megszüntetem Égyiptom lármáját Nabukodonozor, babiloni király keze által.
Jer 43:10 Jer 43:13


11. vers

Ő és az ő népe ő vele együtt, a nemzetek legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld elvesztésére, és kivonszák fegyveröket Égyiptom ellen, és betöltik a földet megölettekkel.


12. vers

És a folyóvizeket kiszárasztom, és eladom a földet gonoszok kezébe, és elpusztítom a földet s teljességét idegenek keze által, én, az Úr szólottam.


13. vers

Így szól az Úr Isten: És elvesztem a bálványokat és megszüntetem a bálványképeket Nófból s a fejedelmet Égyiptom földjéről, nem lészen többé, és bocsátok félelmet Égyiptom földjére.
Ésa 19:1 Jer 46:13 Jer 46:17


14. vers

És elpusztítom Pathróst, s vetek tüzet Zoánra, és teszek ítéletet Nóban.
Jer 44:1


15. vers

És kiöntöm haragomat Sinre, Égyiptom erősségére, és kivágom a sokaságot Nóból.


16. vers

És vetek tüzet Égyiptomra, kínok közt vergődik Sin, és Nó megtörik és Nófba betörnek fényes nappal.


17. vers

Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt hullanak el, és ők magok fogságra mennek.


18. vers

És Tehafneheszben megsötétedik a nap, mikor ott összetöröm Égyiptom pálczáját, és megszünik benne erejének kevélysége, őt magát felhő takarja el, és leányai fogságra mennek.
Jer 43:8 Jer 43:10


19. vers

És cselekszem ítéleteket Égyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.


20. vers

És lőn a tizenegyedik esztendőben, az első hónapban, a hónap hetedikén, lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék 31:1


21. vers

Embernek fia! A Faraónak, Égyiptom királyának karját eltörtem, és ímé be nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést reá, hogy megerősödjék fegyverfogásra.


22. vers

Ennekokáért így szól az Úr Isten: Ímé, a Faraó ellen megyek, Égyiptomnak királya ellen, és eltöröm mind a két karját, azt, amely még erős, és azt, amely már eltörött, s elejtetem vele kezéből a fegyvert.


23. vers

És eloszlatom az Égyiptombelieket a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba.
Ezék 29:12


24. vers

És megerősítem Babilon királyának karjait, és adom az én fegyveremet kezébe, és eltöröm a Faraó karjait, és nyögni fog előtte, mint a megsebesültek szoktak.
Ezék 32:2 Ezék 32:9 Ezék 32:11


25. vers

Megerősítem azért Babilon királyának karjait, a Faraó karjai pedig leessenek, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor adom fegyveremet Babilon királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa Égyiptomnak földje ellen.
Jer 43:8 Jer 43:13


26. vers

És eloszlatom az égyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Ezék 30:23 Ezék 29:12


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


A Szent Biblia könyvei