Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezékiel próféta könyve

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1. vers

És fölemelt engem a lélek, és bevive az Úr házának keleti kapujához, a mely néz keletnek, és ímé, a kapu bejáratánál huszonöt férfi vala, kik között látám Jaazanját, Azzur fiát, és Pelatjáhut, Benájáhu fiát, a nép fejedelmeit.


2. vers

És mondá nékem: Embernek fia! ezek a férfiak, a kik gonoszt eszelnek ki és rossz tanácsot adnak ebben a városban,


3. vers

Mondván: Nem egyhamar fogunk házakat építeni; ez a város a fazék, mi pedig a hús.
Ezék 11:7 Ezék 11:11


4. vers

Azért prófétálj ellenök; prófétálj, embernek fia!


5. vers

És esék reám az Úr lelke, és mondá nékem: Mondjad, így szól az Úr: Így szólottatok, Izráel háza! és a mi lelketekben készül, én tudom.


6. vers

Sokakat öltetek meg ebben a városban, és utczáit megtöltöttétek megölettekkel.
2Kir 21:16


7. vers

Ezért, így szól az Úr Isten: Megöletteitek, kiket a város közepére vetettetek, ezek a hús, a város pedig a fazék, és titeket kivisznek belőle.
Ezék 11:3


8. vers

Fegyvertől féltetek, fegyvert hozok reátok azt mondja az Úr Isten.
2Kir 25:1 2Kir 25:11 Jer 42:16


9. vers

És kiviszlek titeket belőle, és adlak titeket idegenek kezébe, és tartok ítéletet fölöttetek.


10. vers

Fegyver miatt hulljatok el, Izráel határán ítéllek meg titeket, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
2Kir 25:5 2Kir 25:7


11. vers

E város ne legyen fazekatok, hogy ti benne hús legyetek, Izráel határán ítéllek el titeket.
Ezék 11:3


12. vers

És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert az én végzéseimben nem jártatok, és rendeléseimet nem cselekedtétek, hanem a pogányok módja szerint cselekedtetek, a kik körültetek vannak.


13. vers

És lőn, mikor prófétáltam, Pelatjáhu, Benájáhu fia meghala, én pedig orczámra esém és kiálték nagy felszóval, és mondék: Ah, ah, Uram Isten, te véget vetsz Izráel maradékának!


14. vers

És lőn az Úrnak szava én hozzám, mondván:


15. vers

Embernek fia! a te atyádfiai, atyádfiai, a te rokonaid és Izráel egész háza együtt azok, a kikről Jeruzsálem lakói ezt mondják: távozzatok el az Úrtól, nékünk adatott ez a föld örökségül.


16. vers

Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem őket a pogányok közé, és szétszórtam őket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid időre a tartományokban, a melyekbe mentek.


17. vers

Ennekokáért mondjad: Így szól az Úr Isten: Egybegyűjtelek titeket a népek közül és együvé hozlak titeket a tartományokból, a melyekben szétszórattatok, és adom néktek Izráel földjét.
Jer 29:10


18. vers

És bemennek oda és eltávolítják minden ő fertelmességeit és minden útálatosságait ő belőle.
Ésa 4:2 Ésa 4:3


19. vers

És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökböl, és adok nékik hússzívet;
Jer 2:32 Jer 2:39 Jer 38:8 Jer 38:9 Ezék 18:31


20. vers

Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik istenök.


21. vers

De a kiknek szívök az ő fertelmességeik és útálatosságaik szíve szerint jár, azoknak útját fejökhöz verem, mondja az Úr Isten.
Ezék 11:6 Ezék 11:9 Ezék 9:5 Ezék 9:8


22. vers

És fölemelék a Kérubok szárnyaikat s a kerekek mellettök, és Izráel Istenének dicsősége rajtok felül vala.
Ezék 10:19


23. vers

És felszálla az Úrnak dicsősége a város közepéből, és álla a hegyre, mely a várostól keletre van.


24. vers

A lélek pedig felvőn engem, és vive Káldeába a foglyokhoz látásban az Isten lelke által, és felszálla előlem a látás, a melyet láttam.
Ezék 1:1 Ezék 1:2


25. vers

És elbeszélém a foglyoknak az Úrnak minden beszédét, a melyet nékem megjelentetett.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


A Szent Biblia könyvei