Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Birák könyve

17. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Vala pedig egy férfiú Efraimnak hegyéről való, kinek neve Míka vala;


2. vers

És monda az ő anyjának: Az az ezerszáz ezüst, mely tőled elvétetett, és a mely miatt te átkozódál, és füleimbe is mondtad, ímé az az ezüst én nálam van, én vettem el azt. És monda az ő anyja: Légy megáldva, fiam, az Úrtól!


3. vers

És visszaadta az ezerszáz ezüstpénzt az ő anyjának. És monda az ő anyja: Szentelve szentelem e pénzt az Úrnak az én kezeimből fiaimért, hogy egy faragott és öntött bálvány készíttessék abból, azért most visszaadom azt tenéked.


4. vers

De ő megint visszaadá a pénzt anyjának, és vőn az ő anyja kétszáz ezüstpénzt, és odaadá azt az ötvösnek, és az készített abból egy faragott és öntött bálványt. Ez azután a Míka házában volt.
Ésa 40:19


5. vers

És a férfiúnak, Míkának volt egy temploma, és készített efódot és terafimot, és felszentele az ő fiai közül egyet, és ez lőn néki papja.
5Móz 13:12 5Móz 13:17 2Móz 28:41


6. vers

Ebben az időben nem volt király Izráelben, hanem kiki azt cselekedte, a mit jónak látott.


7. vers

Vala pedig egy ifjú, Júdának Bethleheméből, a Júda nemzetségéból való, ki Lévita vala, és ott tartózkodott vala.


8. vers

És elméne ez a férfiú Júdának Bethlehem városából, hogy ott tartózkodjék, a hol helyet talál. Így jött az Efraim hegyére, Míka házához, vándorlása közben.


9. vers

És monda néki Míka: Honnan jössz? És monda: Lévita vagyok Júdának Bethleheméből, és járok s kelek, hogy hol találnék helyet.


10. vers

És monda néki Míka: Maradj nálam, és légy nékem atyám és papom, és én adok néked esztendőnként tíz ezüstpénzt és egy öltöző ruhát és eledelt. És a Lévita beszegődött.


11. vers

És tetszék a Lévitának, hogy megmaradjon annál a férfiúnál; és olyan lőn néki az az ifjú, mint egyik az ő fiai közül.


12. vers

És felszentelte Míka a Lévitát; így lett papjává az ifjú, és maradt Míka házánál.


13. vers

És monda Míka: Most tudom, hogy jól fog velem tenni az Úr, mert e Lévita lett papom.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei