Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika II. könyve

27. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

Huszonöt esztendős vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya.
2Kir 15:32 2Kir 15:33


2. vers

És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, a mint az ő atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomába; a nép azonban tovább is vétkezék.


3. vers

Ő építé meg az Úr házának felső kapuját; a vár kőfalán is sokat építe.


4. vers

Annakfelette a Júda hegyes földén városokat építe, és a ligetekben palotákat és tornyokat építe.


5. vers

Ő is hadakozott az Ammon fiainak királyai ellen, a kiket megvere; és adának néki az Ammon fiai azon esztendőben száz tálentom ezüstöt s tízezer véka búzát és tízezer véka árpát. Ezt fizették néki az Ammon fiai a második és harmadik esztendőben is.
2Krón 20:1 2Krón 20:22 2Krón 20:23 2Krón 26:8


6. vers

És hatalmassá lőn Jótám, mert útjában az Úr előtt, az ő Istene előtt járt.


7. vers

Jótámnak pedig több dolgait, minden hadakozásait és útjait, ímé megírták az Izráel és a Júda királyainak könyvében.
2Kir 15:32 2Kir 15:38


8. vers

Huszonöt esztendős korában kezdett uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben.


9. vers

És elaluvék Jótám az ő atyjával, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék Akház, az ő fia helyette.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei