Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Józsué könyve

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:
4Móz 21:13


2. vers

Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertől fogva, a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig.
5Móz 2:36 5Móz 3:8 5Móz 3:16 1Móz 32:22


3. vers

És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
4Móz 34:11


4. vers

És Ógnak a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
5Móz 1:4


5. vers

És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.


6. vers

Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és oda adta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé nemzetség felének.
4Móz 21:23 4Móz 21:26 4Móz 21:33 4Móz 21:35 4Móz 32:33


7. vers

Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:
Józs 10:40 Józs 10:41 Józs 11:17


8. vers

A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok földjét.
Józs 10:40 Józs 11:3


9. vers

Jérikhónak királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, királya egy;
Józs 6:2 Józs 8:29


10. vers

Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy;
Józs 10:1 Józs 10:23 Józs 10:27 Józs 10:3


11. vers

Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy;
Józs 10:3


12. vers

Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy;
Józs 10:3 Józs 10:26 Józs 10:33


13. vers

Debirnek királya egy, Gédernek királya egy;
Józs 10:38 Józs 10:39


14. vers

Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;


15. vers

Libnának királya egy; Adullámnak királya egy;
Józs 10:29 Józs 10:30


16. vers

Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy;
Józs 10:28


17. vers

Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy;


18. vers

Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy;


19. vers

Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy;
Józs 11:1 Józs 11:10


20. vers

Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy;
Józs 11:1


21. vers

Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy;


22. vers

Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;


23. vers

A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy;
Józs 11:2


24. vers

Tirczának királya egy; összesen harminczegy király.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei